1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

                   นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ออกมาเผยว่า กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการบำบัดรักษาผู้เสพยาและสารเสพติดโดยมีดำเนินการที่สำคัญ คือ การคัดกรอง จำแนกความรุนแรงของการเสพติดและการเจ็บป่วยทางกายทางจิตเพื่อช่วยเหลือและบำบัด เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมให้หยุดยาเสพติดต่อเนื่อง   เพื่อสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  

                   จากข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยจากสารเสพติดของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปีงบประมาณ 2559 พบว่า มีการให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ยาบ้า จำนวน 2,376 ราย รองลง คือ สุรา จำนวน 1,182 ราย และ ยาไอซ์ จำนวน 663 ราย ส่วนยอดผู้เข้ารับการบำบัดรักษาของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จำนวน 5,901 ราย

                  สำหรับแนวทางห่างไกลยาเสพติด ที่นายแพทย์ธีรพล กล่าว เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ เพราะยาเสพติดเลิกไม่ยากและเลิกได้ แต่ต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอันดับแรก หากมีความเครียดควรที่จะทบทวนหาสาเหตุ คุยกับเพื่อน หรือบุคคลที่ไว้วางใจ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขร่วมกัน และปรับปรุงสถานที่ บ้านและที่ทำงาน ให้บรรยากาศดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบ้าน ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับให้เพียงพอ หางานอดิเรกทำ ไม่สำส่อนทางเพศ และที่สำคัญคือยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต

                      นอกจากนี้ ก็ควรมองโลกในแง่ดีคิดบวกเป็นความคิดที่นำความสุขสู่ตน ผู้ที่มีปัญหาสามารถโทรปรึกษาและขอข้อมูลที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับบำบัดรักษาได้ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด

แหล่งที่มา         : innnews
เรียบเรียงโดย    :  royal1688